Przykładowa umowa leasingu

Wzór umowy leasingu. Leasing jest to zwykły kredyt, ale w formie rzeczowej. Leasing jest jednocześnie formą obrotu środkami trwałymi i formą finansowania podmiotów gospodarczych. Leasing w swoim sensie to skrzyżowanie kredytu z instytucjami dzierżawy, najmu i częściowo kupna-sprzedaży.
Leasing to przejęcie i użytkowanie dóbr inwestycyjnych bądź konsumpcyjnych trwałego użytku bez konieczności ich zakupu. W umowie leasingu przekazywany jest przez jedną ze stron (leasingodawcę) określony przedmiot leasingu drugiej stronie (leasingobiorcy). Z tytułu przejęcia i użytkowania leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia określonych opłat leasingowych w stosunku do leasingodawcy. W umowie leasingu dopuszczalna jest klauzula, która zezwala na zakup przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę (tzw. opcja zakupu).
Opłata leasingowa, ustalona z góry, kalkulowana jest na podstawie długości trwania umowy leasingu, stopy procentowej, wartości przedmiotu leasingu (bieżącej i przyszłej). Opłata leasingowa obejmuje zazwyczaj:
– zwrot odpowiednio skalkulowanej części wartości przedmiotu leasingu,
– oprocentowanie pożyczonego kapitału obcego w jego fizycznej formie (przedmiot leasingu).

Jakie są formy leasingu?

Występują dwie podstawowe formy leasingu. Istnieją pomiędzy tymi formami istotne różnice. Pierwsza forma to leasing operacyjny, druga to leasing finansowy.
1.  Leasing operacyjny to użyczenie leasingobiorcy przedmiotu leasingu na krótki czas. Pojęcie krótki czas oznacza tu okres krótszy niż „ekonomiczne życie” przedmiotu leasingu. Umowy leasingu operacyjnego mogą być zawierane nawet na godziny lub dni. (Oczywiście i dłużej). Po wygaśnięciu umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu powraca do leasingodawcy. W ten sposób leasingodawca może kolejno kilkakrotnie zawierać umowy leasingu operacyjnego na dany przedmiot leasingu.
2.  Leasing finansowy (inaczej: kapitałowy, inwestycyjny). Czas trwania umowy leasingowej w tym przypadku jest dłuższy niż przy leasingu operacyjnym i jest zbliżony (ale krótszy) do długości okresu „ekonomicznego życia” przedmiotu leasingu. Ponadto istnieje w leasingu finansowym możliwość (opcja) zakupu – przyjęcia na własność przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingowej.

Co musi zawierać umowa leasingowa?

Umowa leasingu musi zawierać istotne postanowienia, a szczególnie:
–  określenie przedmiotu leasingu,
–  ustalenie wysokości opłat leasingowych,
–  ustalenie czasu trwania umowy,
i ewentualnie, w przypadku jeśli jest to leasing finansowy:
– ustalenie kwestii nabycia przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy.

Pobierz przykładową umowę leasingu w formacie Word lub PDF. Kliknij prawym przyciskiem myszki na obrazku i wybierz: zapisz plik jako. przykład umowy leasingowej umowa leasingu wzór