Przykładowe zapisy umowy terminowego ubezpieczenia na życie

Przykład indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie. Proste ubezpieczenia terminowe są szczególnie godne polecenia osobom, które same chcą dbać o swoje inwestycje. Nie można z nich jednak niczego wypłacać – nie są zatem sposobem na zadbanie o swoją przyszłość. „Terminówki” są najprostszym ubezpieczeniem spotykanym na polskim rynku. Agenci ubezpieczeniowi (i same towarzystwa) niechętnie je proponują. Zarówno agent jak i towarzystwo nie zarabia na nich dużo. Połączenie inwestowania w akcje czy fundusze powiernicze z terminowym ubezpieczeniem na życie jest dla osób bardziej samodzielnych i zorientowanych w rynku papierów wartościowych idealnym wyjściem. Jednak większość Polaków woli, aby o ich przyszłość zadbało towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisę taką zwykle można rozszerzyć np. o umowy dodatkowe, które mogą obejmować takie zdarzenia jak:

Groźna choroba;
Na dożycie z funduszem inwestycyjnym;
Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku;
Śmierć lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku;
Pobyt w szpitalu lub operacja;
Zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa;
Terminowe ubezpieczenie na życie;
Zwolnienie z opłacania składek na wypadek śmierci lub inwalidztwa;
Śmierć lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku „Opieka”;
Śmierć lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku „Rodzina”;
Śmierć lub trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku „Asekuracja”;
Pobyt w szpitalu lub operacja wskutek nieszczęśliwego wypadku „Pierwsza Pomoc”.
Nie ma możliwości jednorazowego opłacenia składki za cały okres ubezpieczenia. Składkę płaci się rocznie, inna częstotliwość jest możliwa tylko po uzgodnieniu. Istnieje możliwość zmiany danej ochrony ubezpieczeniowej na inną. Może to być ubezpieczenie mieszane (na życie i dożycie) lub ubezpieczenie dożywotnie na wypadek śmierci. Ubezpieczenie to obowiązuje tylko w krajach, w których działa ubezpieczyciel. Ubezpieczenie może podpisać osoba w wieku od 18 lat, ale polisa będzie działać tylko do ukończenia 65-go roku życia. Okres trwania umowy to 10, 15 lub 20 lat.

Obowiązuje kilka wariantów wypłacania świadczeń. Może to być:

– jednorazowa wypłata kapitału, równa sumie ubezpieczenia;
– wypłata kapitału po określonej liczbie lat;
– wypłata kapitału w określonych ratach;
– wypłata kapitału w ratach miesięcznych w określonym czasie.

Jeżeli wybierzemy którąś z tych opcji, towarzystwo wypłaci nam oprocentowanie od kapitału według rocznej stopy procentowej równej 5 %. Przysługuje nam również prawo do do udziału w zysku od zainwestowanej premii. Inne warianty wypłacania kapitału to:

– renta dożywotnia wypłacana w równych ratach miesięcznych;
– renta dożywotnia zagwarantowana na określony czas;
– renta dożywotnia przenoszona w 60 procentach.

Podstawowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących oceny ryzyka, ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu dwóch lat od jej zawarcia. Polisa traci ważność, jeżeli ubezpieczony popełni samobójstwo:

Jeżeli samobójstwo zostanie popełnione w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy, towarzystwo zwraca opłacone składki po potrąceniu wszelkich należności od ubezpieczającego lub ubezpieczonego. W przypadku popełnienia samobójstwa po upływie dwóch lat towarzystwo wypłaca sumę ubezpieczenia po potrąceniu wszelkich należności. Jeżeli samobójstwo popełniono w ciągu 2 lat od podwyższenia sumy ubezpieczenia, towarzystwo wypłaca sumę ubezpieczenia obowiązującą 2 lata wstecz – licząc od dnia popełnienia samobójstwa – plus składki opłacone, minus wszelkie należności).

Wypowiedzenie umowy może nastąpić również w przypadku, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku umyślnego czynu uposażonego. Ponadto ubezpieczenie nie obowiązuje jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek:

– działań wojennych lub stanu wojennego,
– infekcji oportunistycznej, jeżeli ubezpieczony w chwili śmierci był nosicielem HIV.